Úpravy zakladatelských smluv a listin

Právní úprava platná do 31.12.2013, která se týkala obchodních společností, byla soustředěna v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále jen „obchodní zákoník“).

Ode dne 1.1.2014 ji nahrazuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“), který obsahuje obecnou úpravu právnických osob.

Např. u společnosti s ručením omezeným si lze tak vybrat ze dvou možností:

1) Společnosti s ručením omezeným se mohou rozhodnout řídit dosavadní „starou“ právní úpravou, potom se budou jejich společenské smlouvy (příp. zakladatelské listiny) přijaté před 1.1.2014 řídit nadále obchodním zákoníkem. Pokud ale některá ustanovení společenských smluv (příp. zakladatelských listin) budou v rozporu s donucujícími ustanoveními nové legislativy, pak se tato konkrétní ustanovení k 1.1.2014 automaticky zrušují.
2) Společnosti s ručením omezeným se mohou aktivně plně podřídit již jen nové právní úpravě. Valná hromada společnosti pak rozhodne o tom, že se obchodní společnost podřizuje ZOK jako celku. Takové rozhodnutí je nutné učinit nejpozději do 2 let od účinnosti ZOK a je účinné ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

Společenská smlouva je smlouva, jíž zakladatelé zakládají obchodní společnost. V případě jediného zakladatele nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Společenská smlouva nemá vliv jen na založení společnosti, ale určuje například i vydání stanov. Je upravena zákonem zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“), který obsahuje obecnou úpravu právnických osob.

Zakladatelská listina obsahuje stejné podstatné části jako společenská smlouva, týká se však zpravidla jediného zakladatele. V praxi se využívá u společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti či u družstva. Náležitosti zakladatelské listiny jsou dány zejména zákonem o obchodních korporacích a parciálně i občanským zákoníkem a případně dalšími právními předpisy.