Pro obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku, ale i pro ekonomické subjekty evidované v databázi informačního systému ARES nabízíme:

Úpravy zakladatelských smluv a listin

Právní úprava platná do 31.12.2013, která se týkala obchodních společností, byla soustředěna v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále jen „obchodní zákoník“). Ode dne 1.1.2014 ji nahrazuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“), který obsahuje obecnou úpravu právnických osob. ...více

Více se dočtete zde
Převody obchodních podílů společností

V § 207 ZOK je upraven převod obchodního podílu mezi společníky jedné společnosti, naopak v § 208 ZOK se podíl převádí na osobu od společníka společnosti odlišnou. Před lednem 2014 byl nutný souhlas orgánu společnosti vždy. ...více

Více se dočtete zde
Insolvenční a vyrovnávací řízení

Zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), upravuje řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení věřitelů dlužníka; a naopak upravuje oddlužení dlužníka. ...více

Více se dočtete zde
Likvidace společností

Likvidace je zákonem stanoveným důsledkem zrušení odchodní společnosti (družstva), pokud její jmění nepřechází na právního nástupce. Kontrolu nad tímto procesem zpeněžení majetku a rozdělování získaného výtěžku mezi věřitele a případně i společníky přebírá od statutárního orgánu jmenovaný nebo soudem ustanovený likvidátor. ...více

Více se dočtete zde
Kontrola společnosti před převzetím (due diligence)

Komplexní zmapování ekonomické situace subjektu, jehož výstupem je ohodnocení bonity prodeje podílů, či výše stanovení nabídky k nákupu zkoumaného subjektu. ...více

Více se dočtete zde

Nenašli jste službu, kterou potřebujete?

Kontaktujte nás zde

nebo přímo přes e-mail info@akmartinek.cz