Insolvenční a vyrovnávací řízení

Zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), upravuje řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení věřitelů dlužníka; a naopak upravuje oddlužení dlužníka.

Insolvenční zákon nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Řešení úpadku:

  • Konkurz
  • Reorganizace
  • Oddlužení